មាតិកា

សន្ទនា (Blog)


ប្រវត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា(DC-Cam)

ថ្ងៃទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017

មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺជាកន្លែងតម្កល់ឯកសារអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធំបង្អស់នៅលើសាកលលោក។ គោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើការកត់ត្រា និងរក្សា ទុកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហម សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ និងដើម្បីប្រមូលផ្តុំ ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងសក្តានុពលផ្នែកច្បាប់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ ខ្មែរក្រហម។

បណ្តាំចុងក្រោយ

ថ្ងៃទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017

សារព័ត៌មានអេភី (Associated Press) ដែលជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិក បានបង្កើតបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយពីកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃ បន្សល់ទុកដោយបុរស ម្នាក់ ដែលប្រថុយប្រថានក្នុងការចងក្រងឯកសារថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុង របបខ្មែរក្រហម។